Algemene voorwaarden workshops

Algemene voorwaarden workshops Picha Foto

Definities

Picha Foto: rechtspersoon die cursussen, workshops, cursussen en/of reizen aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een cursus, workshop, cursus of reis van Picha Foto deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus of reis die door Picha Foto wordt uitgevoerd en gerealiseerd

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Picha Foto en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst

Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Picha Foto tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.

Prijzen

Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Picha Foto staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
Als op een workshop BTW van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende Btw-tarief. De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de hoogte van de geldende Btw-tarieven.

Annuleren door Deelnemer

Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald.
Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.
Picha Foto zal zich inspannen om een vervanger te zoeken. Ook zal Picha Foto zich inspannen om kosten bij derden die al gemaakt zijn of nog gemaakt moeten gaan worden te beperken. Deelnemer kan in alle gevallen ook zelf voor een vervanger zorgen. Restitutie wordt niet verleend, een tegoedbon voor een andere dienst van Picha Foto wordt verstrekt.

Picha Foto behoudt zich het recht voor om een workshop tot drie dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren.
Picha Foto behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Picha Foto een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Factureren en betalen

Na aanmelding ontvangt Deelnemer een factuur met de prijs van de workshop. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Picha Foto voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Picha Foto is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht

Bij geschillen tussen Deelnemer en Picha Foto zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt worden geschillen voorgelegd aan een bevoegde rechter. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Vind ons:

Doesburg en Kalkar
T: +31 (0)6 – 37 58 02 77
E: algemeen@pichafoto.nl
KvK-nummer: 67290310

 

social media